L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està promovent, amb el suport de la Diputació de Barcelona, els treballs d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) del municipi.

El PMUS és un document que permet la planificació de la mobilitat urbana, partint d’una anàlisi de la situació actual, per establir posteriorment els principis, objectius i línies d’actuació que permetin millorar la mobilitat a curt, mitjà i llarg termini. 

Per aquest motiu us convidem a participar en les sessions de debat que tindran lloc, de 19h a 21h, el dia 25 de febrer a la sala Josep Lluís Palacios de la Casa de la Vila (Ribes) i el 27 de febrer a la sala polivalent de l’edifici institucional de la Vinya d’en Petaca (Les Roquetes). La finalitat de les mateixes serà donar a conèixer la situació actual de la mobilitat en el municipi, els estudis de què disposem  i recollir el posicionament de les persones assistents respecte la informació presentada, copsant informació que permeti complementar-la.

Aquest espai de participació presencial es complementarà amb d’altres de caràcter virtual, tant per la consulta d’informació com per al recull d’aportacions. Disposeu així de l’adreça de correu electrònic mobilitat@santperederibes.cat per fer-nos arribar els vostres comentaris, propostes i suggeriments.

 

Què és el PMUS?

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de manera integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis.

El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del PMUS contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis.

L’elaboració del PMUS esdevé obligada per la Llei 9/2003 de mobilitat per a tots aquells municipis que de més de 50.000 habitants, capitals de comarca i aquells que estiguin obligats a prestar servei de transport urbà.  A més a més, segons el Pla Director de la Regió Metropolitana (PDM), també estan obligats aquells municipis de més de 20.000 habitants.

 

Principis directors del PMUS

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els objectius i els  altres requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport.

La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents:

a) Configurar un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu.

b) Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.

c) Incrementar la qualitat de vida dels ciutadans.

d) No comprometre les condicions de salut dels ciutadans.

e) Aportar més seguretat en els desplaçaments.

f ) Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

 

Objectius del PMUS

Els objectius que persegueix el PMUS són els següents:

Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat a l’àrea urbana (de St. Pere de Ribes en aquest cas), incorporant específicament les percepcions dels problemes per part de la ciutadania.
Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics municipals de la ciutat.
Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, i formular un programa d’actuació a 6 anys.
Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com realitzar l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de Medi Ambient i  el que estableix la legislació comunitària.