Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Subvencions municipals per a instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica i tèrmica i instal·lacions de biomassa 2022

Àmbit:

URBANISME, ACTIVITATS I MEDI AMBIENT

Qui el pot demanar:

Es consideren beneficiàries les persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, associacions i entitats municipals, comunitats de propietaris dels béns immobles o llogaters que compleixin els criteris detallats en aquest document i que, tant en el cas de l’energia solar fotovoltaica o solar tèrmica o biomassa, disposin dels documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Termini de la sol·licitud:

Fins al 30 de setembre de 2022.

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

• Memòria tècnica de la instal·lació per duplicat, signat pel tècnic i el promotor, acompanyat de l'estudi de seguretat i salut per a aquelles obres que ho requereixin. Haurà d’incorporar el pressupost desglossat i plànols i seccions de la implantació concreta de la instal·lació en la coberta de l'edifici, entre altres. La memòria tècnica també haurà de justificar la integració amb l'entorn, és a dir, caldrà evitar les vistes des de l'espai públic, minimitzar l'impacte i estudiar la integració estètica en la composició i volumetria de l'edifici. En cas de coberta plana, caldrà separar-se del perímetre de la façana, i en cas de coberta inclinada, ajustar-se a la seva inclinació, no superar els careners de la coberta ni ultrapassar els seus plans intersecats.

• Permís municipal mitjançant el comunicat d'obra, o, en cas d'edifici protegit o sòl rústic, la llicència d'obres corresponent d’acord amb l’ANNEX 1 de les bases.

    • Sol·licitud de comunicació i ús del sòl i de les instal·lacions en l'àmbit privat.
    • Pressupost de la instal·lació.
    • Memòria tècnica de la instal·lació per duplicat, signat pel tècnic i el promotor, acompanyat de l'estudi de seguretat i salut per a aquelles obres que ho requereixin. Haurà d’incorporar el pressupost desglossat i plànols i seccions de la implantació concreta de la instal·lació en la coberta de l'edifici, entre altres. La memòria tècnica també haurà de justificar la integració amb l'entorn, és a dir, caldrà evitar les vistes des de l'espai públic, minimitzar l'impacte i estudiar la integració estètica en la composició i volumetria de l'edifici. En cas de coberta plana, caldrà separar-se del perímetre de la façana, i en cas de coberta inclinada, ajustar-se a la seva inclinació, no superar els careners de la coberta ni ultrapassar els seus plans intersecants.
    • Fotocòpia de l'alta en el cens de l'IAE i/o comunicació de les dades del constructor.
    • Liquidació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, així com de la taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme, si escau.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.