Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Ajuts municipals per a la conservació i la rehabilitació de les façanes 2023

Àmbit:

Habitatge

Qui el pot demanar:

Podran ser beneficiaris / àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta la concessió, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Des del dia següent de la publicació de les Bases reguladores d’aquesta subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Termini de la sol·licitud:

Fins al 6 d’octubre de 2023, inclòs

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Sense cost

Documentació a aportar:1. Instància adreçada a l’alcalde/ssa, sol·licitant i justificant, la subvenció i omplint les dades generals i particulars de l’entitat o persona física sol·licitant (MODEL 1).

2. Declaració conforme es compleixen els requisits exigits i s’està al corrent del compliment de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social o bé que n’està exempta (MODEL 2).

3. Per a les obres de rehabilitació i conservació de façanes, caldrà presentar el projecte o memòria valorada de les obres a executar, que hauran de contenir, entre d’altres coses, el pressupost d’execució material signat i acceptat pel constructor de l’obra, així com l’alta en l’IAE (model 036) del constructor. Per les obres d’arrebossat i pintura de façanes, caldrà indicar els m2 a arrebossar, estucar o pintar, especificar el pressupost d’execució material de les obres, també acceptat pel constructor de l’obra, així com l’alta en l’IAE (model 036) del constructor. Aquesta documentació no serà necessària si el sol·licitant ha presentat la corresponent llicència o comunicació d’obra i aquella documentació ja consta en aquell expedient. En aquest cas, haurà de fer referència al número d’expedient i/o registre d’entrada a la Corporació.

4. Declaració responsable de deducció o no de l’import corresponent a l’IVA que grava l’import de l’actuació a subvencionar, per la via compensar-lo amb l’IVA que, en el seu cas, es repercuteixi per raó del desenvolupament de les seves activitats (MODEL 3).

5. Declaració responsable que les obres s’ajusten a l’ajut sol·licitat, de conformitat amb el projecte aprovat i la llicència atorgada (MODEL 4).

6. La documentació que acredita el compliment dels criteris objectius de puntuació que es relacionen a l’Annex 1 de les presents Bases, als efectes de poder puntuar correctament les sol·licituds.

7. Factures, rebuts o qualsevol altre documentació que justifiquin el 100% del cost de l’activitat, encara que la part subvencionada sigui del 50%, del 25% i/o del 10%.
a) En els casos de factures, és obligatori adjuntar el rebut conforme s’ha fet el pagament, el tiquet de caixa o el justificant de transferència bancària. Només es podrà dispensar d’adjuntar rebut, tiquet de caixa o justificant de transferència bancària quan la factura porti un segell de Cobrat o Pagat que porti incorporades les dades de l’emissor de la factura.
b) Han de correspondre a l’activitat subvencionada.
c) Han de portar les dades i el NIF de l’empresa o grup/persona sol·licitant.
d) Han de ser vàlides en el tràfic jurídic mercantil.
e) No poden estar trencades, tatxades o ratllades.
f) Han d’estar emeses durant l’any 2021 i/o 2022 i, com a màxim, fins el 5/10/2022

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí