La reclamació de responsabilitat patrimonial consisteix en la manifestació del dret de les persones perjudicades, o els seus representants, a reclamar els danys soferts als seus béns o drets, a conseqüència del funcionament normal o anormal de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Àmbit:

Secretaria i Serveis Jurídics

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona física o jurídica que hagi patit danys en els seus béns o drets o el seu representant legal o voluntari (caldrà aportar documentació justificativa del poder de representació).

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l'any.

Termini de la sol·licitud:

La sol·licitud de reclamació s’ha d’efectuar dins del termini d’un any des de la producció dels fets o acte que motivi la indemnització, o des de la manifestació dels danys.

En el cas de danys físics o psíquics, el termini d’un any comença a computar des de la curació o determinació de les seqüeles.

Per la resta de casos, consultar l’article 67 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits previs:

Per tal de poder exigir dita responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament, caldrà complir els següents requisits:

- Que es tracti d’un dany real, efectiu, individualitzat en relació amb una persona o grup de persones, i avaluable econòmicament.

- Que aquest dany hagi estat conseqüència del funcionament normal o anormal de l’administració. És necessari que hi hagi una relació directa, immediata i exclusiva entre el funcionament de l'administració i els danys ocasionats.

- Els casos de força major o aquelles situacions en les quals la persona perjudicada tingui el deure jurídic de suportar els danys queden exclosos d’aquest tràmit.

Preu:

No es preveuen taxes per aquest tràmit.

Documentació a aportar:

- Instància amb exposició de:

a. dels fets (mecànica de l’accident), concretant el moment, data i lloc de producció dels danys.

b. relació de causalitat amb el funcionament de l’Administració municipal (el dany ha estar originat pel funcionament dels serveis públics en una relació directa, immediata i exclusiva de causa-efecte, sense cap intervenció estranya que la pugui influir o alterar.)

c. avaluació econòmica dels danys i documentació justificativa.

- Qualsevol documentació acreditativa dels extrems anteriorment mencionats: prova documental (factures, certificats, informes...), gràfica, testifical...

o Pels danys a vehicles, cal aportar permís de circulació, fitxa tècnica, pressupost, valoració o factura.

o En cas de danys a immobles; cal aportar títol de propietat o document que ho acrediti, contracte de lloguer, autorització del propietari per presentar la reclamació...

o Danys a altres (ulleres, mòbils...): factura o pressupost o valoració dels danys, fotografies. o Si es vol reclamar pèrdues econòmiques (dany emergent o lucre cessant): cal aportar documentació econòmica, fiscal, financera... que acrediti la pèrdua (declaració de la renda, d’IVA...)

- En els casos de danys a vehicles, cal aportar documentació relativa.

- Documentació acreditativa de la identitat i de la representació, si s’escau.

Impresos del tràmit:

Reclamacio responsabilitat patrimonial

Normativa:

Normativa bàsica aplicable:

- Constitució Espanyola

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, sobre règim jurídic de les Administracions Públiques.

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

- Llei 7/1985, de 3 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de resolució:

El termini per resoldre el procediment de responsabilitat patrimonial és de 6 mesos des de la presentació de la reclamació. Si en aquest termini no es dicta una resolució expressa es pot entendre desestimada la reclamació d'indemnització, sense perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre.

Silenci administratiu:

El silenci s’entén en sentit negatiu, sense perjudici de l’obligació de resoldre de les Administracions Públiques.