Sol·licitud per presentació a proves de selecció de personal

Àmbit:

Recursos Humans

Qui el pot demanar:

Segons convocatòria, podeu consultar les bases a: https://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/rrhh/convocatories
Com a norma general: Tenir un mínim de 16 anys i ser ciutadà espanyol; ciutadà d’un dels estats membres de la Unió Europea; ciutadà de Noruega, Islàndia i Liechtenstein (països membres de l’associació europea de lliure comerç)

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Segons convocatòria, podeu consultar les bases a: https://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/rrhh/convocatories

Termini de la sol·licitud:

Segons convocatòria, podeu consultar les bases a: https://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/rrhh/convocatories

Requisits previs:

Segons convocatòria, podeu consultar les bases a: https://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/rrhh/convocatories

Preu:

Segons convocatòria, podeu consultar les bases a: https://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/rrhh/convocatories

Documentació a aportar:


-Document acreditatiu d'identitat (DNI/NIE)
- Currículum
- Certificat acreditatiu del nivell de català exigit en aquesta convocatòria
- Fotocòpia compulsada del títol exigit en aquesta convocatòria
- Fotocòpia compulsada dels mèrits que al·lego
- Informe vida laboral
- Contractes laborals
- Declaració jurada de no haver estat inhabilitat per sentencia ferma per a l’exercici de les funcions publiques
- Resguard d’haver pagat els drets d’examen o justificant atur
- Carnet de conduir ( si escau)
- Projecte en sobre tancat i per triplicat exemplar (si escau)

Termini de resolució:

1 mes