Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Sol·licitud per utilitzar temporalment els equipaments municipals

Àmbit:

Atenció a la ciutadania

Qui el pot demanar:

Particulars, empreses, entitats i associacions, Partits Polítics,...

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

Tot l’any

Termini de la sol·licitud:

Les sol·licituds s’han de presentar com a mínim 20 dies naturals abans de l’inici de l’activitat

Requisits previs:

Cap.

Preu:

Gratuït per les Entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats i partits polítics, entre d’altres.

Per a altres supòsits no exempts de pagament de taxes, els preus es poden consultar https://www.santperederibes.cat/ajuntament/ordenancesireglaments/preus-publics

Documentació a aportar:

Cap

Termini de resolució:

1 mes

Altra informació d’interès:

La signatura d’aquesta petició comporta que la persona o entitat sol·licitant es compromet a conservar els materials i espai cedits en el mateix estat en que es trobaven abans de la seva utilització, venint obligades a indemnitzar a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes el material malmès durant el temps que tenen cedit aquest espai. Les persones usuàries autoritzades hauran de responsabilitzar-se de la neteja del local després de seu ús, és a dir , cal deixar l’espai en iguals condicions que l’ha trobat. Les persones usuàries podran gaudir dels equipaments amb la infraestructura amb que aquests estan dotats. Cas que siguin necessaris elements diferents o complementaris, l’entitat usuària haurà d’assumir el subministrament dels mateixos.

La reserva de les sales del teatre la Bòbila s’han de demanar directament a https://teatrelabobila.cat/sollicitud-espais/