Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Aquests ajuts són per a cobrir despeses de transport adaptat del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2021 i el 30 d’octubre de 2022 de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia.

Àmbit:

Gent gran

Qui el pot demanar:

Persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia o que assisteixin a un recurs que forma part de la Cartera de Serveis Socials sempre que per definició tingui l’objectiu de treballar la integració en l’entorn de les persones amb discapacitat, persones grans amb problemes de mobilitat i/o amb dependència i l’assistència al recurs no es faciliti a través de les rutes de transport que ofereix el Consell Comarcal.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

El termini de formalització de les sol·licituds de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l’ aprovació definitiva de las bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Requisits previs:

• Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes . • Els ingressos nets del 2021 de la persona sol·licitant no poden superar el IRSC X 1,5 ( 853.68€/mes calculat en 14 mensualitats, sent de 11.951,59 € /any). • Ser persona usuària del servei de Centre de dia i fer ús del Servei de transport adaptat que ofereix el recurs

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

* El present Formulari de sol·licitud i justificació , on hi consten expressament les declaracions responsables de no haver demanat ni rebut ajuts i/o subvencions per aquest mateix concepte; de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions; i de que compleix les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social, així com les autoritzacions pertinents per a fer les comprovacions corresponents.

Per tal d’acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i/o familiars convivents

• L’autorització a l’Ajuntament degudament signada, a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, per tal que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a l’ajut sol·licitat i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació: (Full 1 de la sol·licitud)

• Si no es fa declaració de renda caldrà omplir la Declaració jurada d’ingressos de la persona sol·licitant. (FULL 2 de la Sol·licitud)

* Certificat d’assistència emès pel Centre de Dia de on constin els trajectes efectius de desplaçament al centre amb el servei de transport adaptat (Full 3 de la sol·licitud)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí