Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per un ajut de 300,00 € que l’ajuntament concedeix a persones/famílies residents al municipi, que són propietàries de l’habitatge familiar on resideixen de forma permanent, i que han estat afectats pel període viscut de pandèmia trobant-se en situació de vulnerabilitat econòmica, amb la finalitat d’acompanyar en el pagament de les despeses generades per l’ús de la llar familiar.

Àmbit:

Serveis Socials

Qui el pot demanar:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

A partir del dia següent a la seva publicació al BOPB

Termini de la sol·licitud:

Fins el 31 de juliol de 2023

Requisits previs:

• Ser major de 18 anys, o estar legalment emancipat o en el seu defecte haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.

• Tenir la residència legal a Catalunya.

• Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes i ser propietari/a de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

• Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent (IRSC= 8.605,15 €/anuals), es a dir, no superar el topall de 25.815,45 €.

• Que la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) no superi els 500,00 €.

• Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària

• Veure les bases

Preu:

Gratuït

Mitjans de pagament:

La corporació iniciarà els tràmits per al pagament mitjançant la fórmula de transferència bancària.

Documentació a aportar:

* La present sol·licitud

* Declaració responsable
• Justificant del pagament de l’IBI de l’habitatge de residència 2022
• Justificant de pagament assegurança de la llar 2022
• Justificant del pagament de despeses de la comunitat de propietaris
• Subministraments de la llar
• Altres:(especificar)

*Per tal d’acreditar la situació econòmica del/la sol·licitant i/o familiars convivents (veure les bases de la convocatòria)

Impresos del tràmit:

NOU Model SOL·LICITUD_JUSTIFICACIÓ ajuts covid.pdf

Normativa:

(veure bases de la convocatòria)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Les sol·licituds s'atendran per ordre d'entrada.