Informació pública

Sota aquest concepte genèric s'engloba tota la informació que ha d'estar disponible per als ciutadans ja sigui en tràmits específics d'informació pública, informació de caràcter general que ha d'estar a disposició dels ciutadans, els butlletins oficials, la publicació electrònica dels taulers d'anuncis, etc.